Skole/hjem-samarbejde

Et godt og tillidsfult samarbejde mellem skole og hjem er en af grundstenene i et godt skoleliv på Jyderup Skole.

Kommunikation 

Generelle forventninger og rammer for kommunikation og samarbejde på skolen  

 Alle ved, at barnets udvikling er afhængig af et godt samarbejde mellem skole og hjem. Samarbejdet tager udgangspunkt i følgende beskrevne gensidige forventninger.    

Eleverne:   

 • Det forventes, at eleverne har en positiv indstilling til skolen og deltager aktivt i skolens aktiviteter. Dette betyder, at eleverne møder velforberedt i skole til tiden, arbejder seriøst med deres faglige mål, tager ansvar for egne opgaver og ejendele samt holder orden i skoletaske og penalhus. Det forventes også, at der udvises respekt for andres ejendele og forskellighed. Alle elever skal tale pænt til og om andre, og de kontakter en voksen, hvis de har brug for hjælp.    

Forældrene:  

 • Vi forventer, at forældrene respekterer skolens værdier og regelsæt. Dette betyder, at forældrene omtaler skolen og dets personale positivt og retter kontakt hertil, hvis der er bekymringer eller opleves uoverensstemmelser.  
 • Forældrene orienterer skolen om store ændringer i deres barns daglige liv, såsom skilsmisse, dødsfald eller alvorlig sygdom samt kontakter skolen, hvis der er bekymring for barnets trivsel eller udvikling. Det forventes af alle forældre holder sig orienteret om deres barns skolegang via Aula og MinUddannelse.  
 • Vi forventer, at forældrene tager ansvar for at deres barn er undervisningsparat. Dette betyder, at forældrene sørger for at eget barn er mæt og udhvilet, når det møder i skole samt hjælper med at holde orden i skoletasken og penalhuset. Det er et forældreansvar at hjælpe sit barn med madpakken og passende påklædning samt hjælpe og støtte sit barn med at få lavet lektier. Hvis en forælder mener, der foregår mobning på skolen, forventes det, at der rettes til henvendelse til klasselærer.  

 Jyderup Skole:  

 • Skolens medarbejdere omtaler elever og forældre positivt og er parate til at være i dialog med forældrene om alle facetter af elevernes skoleliv. Skolen kontakter forældrene, hvis der er bekymring for en elevs trivsel eller udvikling. Medarbejderne kontakter også hjemmet, hvis eleven har oplevet noget ubehageligt i løbet af skoledagen og det vurderes vigtigt at informere om. Skolen tager hovedansvaret for elevernes trivsel og udvikling i skoletiden.     
 • Desuden sættes læringsmål, som eleven skal arbejde med i skoletiden. Disse mål bliver fremsendt og drøftet mindst en gang årligt ved en skole og hjemsamtale. 

 

Forældremøder 

Formål: 

 • Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen. 

Mål: 

 • Forældremøderne sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen
 • Forældremøderne sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige problemer i klassen
 • Forældremøderne sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen. Samt, at de ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger
 • Forældremøderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen. 


Skolens ansvar:
 

 • Skolen tilstræber at afholde mindst ét forældremøde og skolen er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder
 • Skolen sørger for, at der på møderne prioriteres dialog med og mellem forældrene – fx gennem cases om aldersbestemte situationer
 • Skolen sørger for at inddrage klassens kontaktforældre i planlægning og gennemførelse af forældremøder
 • Årgangens lærere har i god tid inden mødet inddraget eleverne om eventuelle emner på mødet
 • Skolen indkalder i tilpas god tid til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene har reel mulighed for at deltage ved fx kun at afholde møder for én årgang om dagen
 • Ved mødet afsluttes med en fælles evaluering ift inddragelse og relevans. 


Forældrenes ansvar:
 

 • Forældrene bestræber sig på at deltage i alle forældremøder
 • Forældrene bestræber sig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres
  Klassens kontaktforældre deltager som udgangspunkt i planlægning og gennemførelse af forældremøder. 

 

Skole/hjemsamtale 

Skole-hjem-samtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det 

enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. 

 
Mål: 

 • Skole-hjem-samtaler giver forældrene et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel og er med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide
 • Skole-hjem-samtaler sikrer dialog mellem lærere og forældre i forhold til fastsættelse og opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling
 • Skole-hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene omhvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål
 • Skole-hjem-samtalen understøttes af elevens bidrag, som perspektiveres af lærerne og forældrene.  

Skolens ansvar: 

 • Skolen tilstræber at indkalde til skole-hjem-samtaler i tilpas god tid og at afholde samtalerne, så alle forældre har reel mulighed for at deltage
 • Skolen har løbende udfyldt meddelelsesbogen, så forældrene kan bruge den som forberedelse til skole-hjem-samtalen
 • Skolen indkalder i tilstrækkeligt omfang til skole-hjem-samtaler én gang á 20-30 minutter. Der kan indkaldes efter behov med enkelte elever. 

  Forældrenes ansvar: 

 • Forældrene forbereder sig til skole/hjem-samtalen ved at gennemgå meddelelsesbogen sammen med deres barn
 • Forældrene tilstræber, at mindst én forældre deltager i skole/hjem-samtalen. 
Senest opdateret 13-05-2024